Poskusno delo – kako ukrepati, če poskusno delo ni bilo uspešno!

Z zakonom o delovnih razmerjih (nadalje ZDR-1) je v 125. členu urejeno poskusno delo. Za poskusno delo se med seboj dogovorita delavec in delodajalec in ne sme trajati več kot šest mesecev. Čas trajanja poskusnega dela je odvisen od same zahtevnosti dela in je običajno opredeljen v kolektivni pogodbi dejavnosti.

Ne glede na to, da v zakonu ni konkretno opredeljeno, da je potrebno delavca seznaniti s tem, kdo bo spremljal in ocenjeval njegovo delo, se v izogib morebitnim sodnim sporom v pogodbo vseeno zapiše mentorja in se delavca seznani s kriteriji ocenjevanja dela. Poleg tega je potrebno upoštevati kolektivno pogodbo ali morebitne že sprejete interne akte v zvezi s poskusnim delom.

Poskusno delo služi delodajalcu za preverjanja delavca, da ugotovi, če je primeren in sposoben opravljati delo skladno s pogodbo o zaposlitvi.

Z uspešno opravljenim poskusnim delom se delovno razmerje nadaljuje. V primeru, da delavec pri delu ni uspešen ali ustrezen, lahko pride do odpovedi, tako iz strani delodajalca kot tudi delavca. Navajanje razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca ni potrebno, delodajalec pa je dolžan odpoved obrazložiti. 

Delodajalec lahko v času trajanja ali do poteka poskusnega dela delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil.

Sam odpovedni rok v času poskusnega dela je 7 dni, ne glede na to kdo odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. 

Delavec ob tem razlogu prenehanja pogodbe o zaposlitvi odpravnine ne prejme. Sicer je po 7. odstavku 125. člena ZDR-1 upravičen do odpravnine, kot je določena za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Ob tem pa se upošteva, da ni izpolnjen pogoj, da je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto.

Za sam postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešnega poskusnega dela je potrebno upoštevati, da je potrebno delavca povabiti na zagovor in mu pravilno vročiti odpoved. Le tako se lahko izognemo morebitnim sodnim sporom in dodatnim stroškom postopkov.

Poskusno delo #zatelebane

  • opredeliti poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi,
  • seznanitev delavca z elementi poskusnega dela,
  • spremljanje dela delavca,
  • ustna seznanitev delavca v primeru odstopanj od pričakovanj in dogovor o izboljšanju,
  • če se stanje ne spremeni, seznanitev delavca z oceno neuspešnega poskusnega dela,
  • vročanje redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešnega poskusnega dela in prenehanje delovnega razmerja.
HRM rešitve
Scroll to Top